Ekonomické vzdělávání

Vzdělávání v oblasti ekonomické gramotnosti v ČR

Finanční gramotnost

FG je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen
odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace. Definice finanční gramotnosti je strukturovaná.
Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní,
cenovou a rozpočtovou.

Nedílnou součástí FG jsou také nezbytné makroekonomické aspekty (zejména orientace v základních vztazích mezi jednotlivými sektory ekonomiky a porozumění základním makroekonomickým ukazatelům (HDP, inflace, úroková míra) a oblast daňová (základní povědomí o daňovém systému a roli daní v rámci občanské společnosti je nutné chápat jako prvek k zajištění odpovědného chování občanů vůči rodině a státu) a to zejména vzhledem k tomu, že se významně podílí na finančních zdrojích jednotlivců i domácností, a má tedy významný vliv na peněžní toky v soukromých financích. FG jako součást ekonomické gramotnosti tvoří jednu ze složek tzv. klíčových kompetencí, tedy znalostí, dovedností a hodnotových postojů, které by měl občan mít, aby se dokázal uplatnit v současné společnosti.

Ekonomická gramotnost

Ekonomická gramotnost jako širší pojem kromě finanční gramotnosti navíc zahrnuje např. schopnost zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí na současný a budoucí příjem, orientaci na trhu pracovních příležitostí, schopnost rozhodovat o výdajích apod.

Vzdělávání žáků na ZŠ a SŠ

– ve škole – v průběhu studia by žáci ZŠ a SŠ měli dosáhnut tzv.: finanční gramotnosti, jejíž vymezení uvádějí dva klíčové dokumenty: Strategie finančního vzdělávání ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF z října 2007 a dále pak Systém budování finanční gramotnosti v základních a středních školách, což se společný dokument, který připravilo MŠMT ve spolupráci s MPO a který obsahuje standardy pro zařazení do výuky a ŠVP.
– na podporu této gramotnosti mají učitelé k dispozici řadu zpracovaných materiálů a jsou dostupné i učební materiály pro žáky
– žáci se mohou zapojit do vzdělávání také formou různých her a soutěží, které připravují například bankovní instituce, ale i NIDV.

Více informací najdete v přiloženém Dokumentu.